Różne sposoby określania parametrów gruntu

Grunt, jest określany jako fragment warstwy litosferycznej, powstały w procesie wietrzenia skał pierwotnych, czyli tak zwanego rozkładu skał macierzystych, w wyniku oddziaływania procesów biologicznych, lub fizycznych. W celu określenia parametrów podłoża i jego dalszych badań laboratoryjnych, pobierane są próbki gruntu.

Rodzaje i metody pobierania próbek gruntu

badanie gruntuCelem pobierania próbek, jest otrzymanie próbek do identyfikacji gruntu i badań laboratoryjnych, w których zostanie określony wiek, konsystencja, zagęszczenie, oraz inne parametry podłoża gruntowego. W związku z różnymi kategoriami badawczymi, możemy wyróżnić następujące próbki: próbki o nie naruszonej strukturze, próbki o naturalnej wilgotności, oraz próbki o naturalnym uziarnieniu. Wspomniane wyżej badanie gruntu na podstawie próbki o nienaruszonej strukturze, wymaga zastosowania specjalistycznych próbników, pozwalających na staranne, wręcz hermetyczne zabezpieczenie pobranego gruntu. Badanie bowiem, wymaga zachowania naturalnej struktury, wilgotności i uziarnienia wyciętej próbki. Podobne zasady, towarzyszą pobraniu próbki o naturalnej wilgotności. W tym przypadku większe wymagania, dotyczą zachowania naturalnej wilgotności gruntu. Próbka o naturalnym uziarnieniu jest pobierana, w sposób zapewniający zachowanie naturalnego uziarnienia gruntu, przy czym nie musi mieć zachowanej naturalnej wilgotności i struktury. Ciekawym i pomocnym badaniem gruntu, jest także jego sondowanie. Celem tego badania jest rozpoznanie ilościowe i jakościowe własności gruntów, w miejscu ich zalegania. Polega ono na wbijaniu, wkręcaniu, lub obracaniu skalibrowanej sondy i precyzyjnym pomiarze występujących oporów gruntu.

Wyniki jakie można uzyskać na podstawie tych badań, mogą dotyczyć parametrów geotechnicznych poszczególnych warstw gleby (wskaźnik wrażliwości strukturalnej, lub dopuszczalny udźwig pala), oraz głębokości na jakiej mogą pojawić się struktury o odmiennych cechach mechanicznych, lub oporowych.